Personuppgifter

Dataansvarig och kontakt.

CYKELGEAR A/S, Momsreg-nr. 35252002, Industrivej 5, 9575 Terndrup, Danmark, är dataansvariga för behandlingen av dina personuppgifter (nedan även kallade "vi" eller "oss").

Om du har några frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter enligt nedan kan du kontakta oss på info@cykelgear.se eller per telefon: 60 70 83 83 83.

Behandlingsaktiviteter

I tabellen nedan kan du se vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte, vilken rättslig grund vi grundar behandlingen på och när uppgifterna raderas.

(Obs! Om formuläret är bredare än sidan kan du bläddra åt vänster och höger.)

Syftet med behandlingen

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Behandlingsgrund

Raderingsfrist

Mottagare och eventuella överföringar till tredje land

Etablering, upprätthållande och avslutande av kund- och leverantörsrelationer, inklusive att placera och uppfylla beställningar, kontrakt etc.

Kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, signaturer, yrkestitel.

Dessutom är våra fysiska butiker och lager videoövervakade, vilket innebär att kunder och anställda hos leverantörer kan ses på videoinspelningarna.

llmänna personuppgifter behandlas i regel eftersom de är nödvändiga för att ingå och fullgöra avtalet med kunden/leverantören, enl. Dataskyddsförordningen GDPR, artikel 6.1 b.

Videoövervakningsinspelningar görs eftersom de är nödvändiga för att förebygga och lösa brott och för att kontrollera leveranser, enl. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 f. De registrerades intressen har inte företräde framför våra, eftersom kamerans placering gör det svårt att identifiera de avbildade personernas identitet. Om inspelningar överlämnas till polisen i syfte att anmäla brott sker detta i enlighet med 4 c § 1 mom. 3 punkten i lagen om teleövervakning, enl. 8 § 5 punkten i dataskyddslagen, enl. Dataskyddsförordningen artikel 9.2 f.

Personuppgifter om potentiella kunder och affärspartners behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att kunna kontakta dem, enl. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 f.

Uppgifterna bevaras i upp till tre år efter det att affärsförhållandet har upphört, om det inte är nödvändigt att bevara dem längre, t.ex. enligt bokföringslagens bestämmelser (5 års bevarande av bokföringsmaterial) eller om uppgifterna behövs för ett krav eller en garanti som sträcker sig längre än tre år.
Uppgifter om potentiella kunder och affärspartners raderas efter 12 månader.

Inspelningar från videoövervakning raderas efter 30 dagar, enl. 4 c § 4 mom. 4 punkten i lagen om teleövervakning, om de inte är nödvändiga för en konkret tvist, anmälan av brott eller i brottsförebyggande syfte, enl. 4 c § 5 punkten i lagen om teleövervakning.

Kontaktuppgifter om kunder och leverantörer kan lämnas till våra databehandlare när vi anser att det är nödvändigt för oss i vår verksamhet eller om det följer av en rättslig skyldighet som åligger oss som dataansvariga.

Vi lämnar ut dina personuppgifter i ett antal olika situationer:

Information som ingår i vårt redovisningsmaterial eller i dokumentation för ett specifikt avtal lämnas ut till relevanta myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. lämnas redovisningsmaterial lämnas ut till SKAT).
Vi använder IceWarp som e-postprogram. I detta sammanhang kommer dina uppgifter att överföras till IceWarp GmbH. Det sker inga överföringar till tredje land eftersom vi endast använder servrar i EU.

För detta använder vi Zendesk Inc som är leverantören av vår kundchatt. Zendesk Inc. Överför i vissa fall uppgifter till tredjeländer.  Uppgifter överförs endast till tredjeländer som Europeiska kommissionen har godkänt som säkra. 
 Slutligen lämnar vi ut dina personuppgifter till våra betaltjänstleverantörer och vår leverantör av verktyg för fakturakontroll.
I vissa fall använder dessa databehandlare sig av underdatabehandlare i tredjeländer. Detta innebär att dina personuppgifter i vissa fall överförs till länder utanför EU och EES. Som en allmän regel överförs personuppgifter endast till länder som Europeiska kommissionen har bedömt som säkra. I vissa fall kan dock överföringar göras till osäkra tredjeländer. I det fallet kommer Europeiska kommissionens standardklausuler alltid att vara gällande mellan vårt databehandlare och mottagaren. Dessutom har våra databehandlare infört ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en hög nivå av datasäkerhet.

Marknadsföring av Cykelgear A/S via vår webbplats, inklusive förbättring av våra tjänster och produkter. Identifierande information, inklusive unika ID:n, IP-adresser, information om vilken enhet och webbläsare som används för att komma åt webbplatsen och information om beteendemönster på webbplatsen.

Vi behandlar information om hur besökare använder vår webbplats utifrån vårt legitima intresse av att förbättra vår webbplats, våra produkter och andra tjänster samt vårt legitima intresse av att marknadsföra vår verksamhet, i enlighet med. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 f.
 
 Vi bedömer att detta legitima intresse inte går före besökarnas intresse, eftersom informationen inte är direkt personligt identifierbar, är allmän och inte av privat eller påträngande karaktär och endast lämnas ut till tredje part på ett begränsat och/eller krypterat sätt.

I den mån du har samtyckt till cookies behandlar vi personuppgifter som samlats in via cookies för de ändamål som du har samtyckt till, t.ex. statistik eller marknadsföring, se. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 a. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i din webbläsare, radera dina cookies genom att följa instruktionerna i vår cookiepolicy eller kontakta oss.

Personuppgifter som finns i cookies raderas när cookien löper ut eller när användaren raderar den (se vår cookiepolicy). Vi använder Google Analytics 4, och uppgifter om användare och händelser anonymiseras i enlighet med de strängaste möjliga inställningarna(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en). För närvarande är detta två månader.
 Dessutom sparas analytiska uppgifter endast i identifierbar form under en begränsad tid och i aggregerad (anonymiserad) form automatiskt, för statistiska ändamål.

När du använder vår webbplats överförs din information till våra drifts- och programvaruleverantörer DLX A/S.
Vissa analysdata kommer att överföras till våra leverantörer, nämligen Facebook och Google, om du har godkänt statistik- och marknadsföringscookies. Detta framgår också av den cookie-popup som du fick se när du besökte vår webbplats för första gången samt vår cookiepolitik i övrigt.

Utskick av nyhetsbrev via e-post och SMS.

Kontaktinformation, inklusive e-postadress, namn, vilket företag du är ansluten till och ditt telefonnummer.

Uppgifterna behandlas för att uppfylla avtalet med dig om att skicka nyhetsbrevet till dig, enl. GDPR artikel 6.1 b, som du har samtyckt till att ta emot enligt marknadsföringslagen.

Vi raderar dina uppgifter när du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller om vi inte har skickat något nyhetsbrev till dig under en sammanhängande period på mer än ett år.
Vi kommer att bevara dokumentation om att du har återkallat ditt samtycke i upp till två år efter att samtycket har återkallats, för att kunna försvara oss mot eventuella påståenden om brott mot marknadsföringslagen, enl. dess § 37, punkt 3 och strafflagens § 93, punkt 1, nr 1.

Vi använder en extern leverantör för att samla in samtycke och skicka nyhetsbrev. I detta fall överförs dina kontaktuppgifter till Klaviyo Inc. som agerar som databehandlare i detta sammanhang. I detta sammanhang överförs dina personuppgifter till ett tredje land, inklusive USA. Europeiska kommissionens standardklausuler har alltid ingåtts mellan Klaviyo och mottagaren. Dessutom har ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att garantera en hög nivå av datasäkerhet.

Beställning via vår webbplats.

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter.

Dessutom spårar vi köpprocessen. Merparten av denna information utgör inte personuppgifter. Här samlas dock namn, telefonnummer, e-postadress och land in.

Allmänna personuppgifter behandlas i regel eftersom de är nödvändiga för att ingå och fullgöra avtalet med kunden, enl. Dataskyddsförordningen GDPR, artikel 6.1 b.

Spårning av köpprocessen sker på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra våra marknadsföringsinsatser, enl. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 f.

Uppgifterna bevaras i upp till tre år efter det att affärsförhållandet har upphört, om det inte är nödvändigt att bevara dem längre, t.ex. enligt bokföringslagens bestämmelser (5 års bevarande av bokföringsmaterial) eller om uppgifterna behövs för en fordran eller garanti som sträcker sig längre än tre år.

När du som kund använder dig av möjligheten att göra beställningar via vår webbplats överförs dina uppgifter till våra operativa och programvaruleverantörer DLX A/S.

Dessutom lämnar vi ut dina personuppgifter till våra betaltjänstleverantörer och logistikföretag samt till relevanta tillverkare (vid beställning av varor som beställs som restorder) i samband med dina köp av varor i webbutiken.

Om du har samtyckt till att cookies från en tredje part används på webbplatsen kommer vi att vidarebefordra din information till de relevanta tredjepartsleverantörerna. Vi vidarebefordrar dock alltid den information som samlas in i samband med spårningen av köpet till vår partner Klaviyo. Detta görs för att förbereda våra marknadsföringsinsatser.
 I vissa fall använder våra databehandlare underbehandlare i tredjeländer. Detta innebär att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU och EES. Som en allmän regel överförs personuppgifter endast till länder som Europeiska kommissionen har bedömt som säkra. I vissa fall kan dock överföringar göras till osäkra tredjeländer. I det fallet kommer Europeiska kommissionens standardklausuler alltid att vara gällande mellan vårt databehandlare och mottagaren. Dessutom har våra databehandlare infört ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en hög nivå av datasäkerhet.

Rekrytering och hantering av jobbansökningar.

Identifierings- och kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv.

Allmän information som lämnas i ansökningar, CV och relaterad dokumentation, t.ex. examensbevis, samt andra personuppgifter som är relevanta för bedömningen av kandidaten.

Under rekryteringsprocessen genomförs personlighetstester för att fastställa vilket agerande den anställde föredrar i en professionell situation.
Dessutom samlas offentligt tillgänglig information in via kandidatens sociala medier, mer specifikt Facebook och LinkedIn.

Uppgifterna behandlas och lämnas ut på grundval av våra legitima intressen, bland annat för att den sökande har valt att söka jobbet, enl. Dataskyddsförordningen GDPR artikel 6.1 f.

Information som erhållits i samband med spontana jobbansökningar raderas efter granskning av ansökan om kandidaten inte är relevant för en aktuell eller förestående tjänst inom de närmaste tre månaderna. Uppgifterna kan dock sparas längre om samtycke ges.

Uppgifter som mottagits i samband med utannonserade ansökningar kommer att raderas efter att rekryteringsrundan har avslutats, såvida inte kandidaten är relevant för en aktuell eller förestående tjänst inom de närmaste tre månaderna. Uppgifterna kan dock sparas längre om samtycke ges.

Om du har sökt en tjänst hos oss via en platsannons på Jobindex lagras uppgifterna i tre månader efter att platsannonsen har blivit inaktiv.

Dina personuppgifter överförs till våra databehandlare när det är nödvändigt för rekryteringsändamål:

Vi använder IceWarp som e-postprogram. I detta sammanhang kommer dina uppgifter att överföras till IceWarp GmbH. Det sker inga överföringar till tredje land eftersom vi endast använder servrar i EU.

Vi använder Hansen och Toft för att attrahera och välja ut kandidater till nyckelpositioner.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, som du kan utöva genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Din begäran kommer att besvaras kostnadsfritt, så snart som möjligt och inom en månad efter mottagandet, upp till två månader om det är nödvändigt på grund av dess komplexitet eller antalet förfrågningar. Vid ogrundade eller överdrivna förfrågningar har vi rätt att avvisa dem eller ta ut en rimlig avgift för att besvara dem.

  • Återkalla samtycke. I den mån behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det genom att kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter eller på något annat sätt som förklaras i samband med att du ger ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  • Tillgång. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och till viss information om hur behandlingen utförs. Det går inte att begära tillgång till information som anses väga tyngre än offentliga eller privata intressen, inklusive dina intressen.
  • Rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller ofullständiga personuppgifter om dig kompletterade.
  • Radering. Du har rätt att få information om dig raderad under de omständigheter som anges i artikel 17 i GDPR. Detta kan till exempel vara i fallet om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och rättigheter, eller om uppgifterna behandlas på grundval av ditt samtycke som återkallas.
  • Begränsning. Under de omständigheter som anges i artikel 18 i GDPR har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om uppgifternas riktighet ifrågasätts, under en period tills vi har haft möjlighet att fastställa om personuppgifterna är korrekta eller om vi inte längre behöver personuppgifterna för behandling, men om de är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga anspråk.
  • Invändningar. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som vi behandlar på grundval av artikel 6.1 f (regeln om intresseavvägning) och alltid om behandlingen sker för direkt marknadsföring.
  • Dataportabilitet. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller avtal har du rätt att få uppgifterna i ett allmänt läsbart format och att överföra dem till en annan dataansvarig. Vi överför informationen direkt till den dataansvarige, om du vill det, och om det är tekniskt möjligt.
  • Automatiska beslut. Du har rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut som har rättsliga effekter eller som påtagligt påverkar dig och som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering.
  • Rätt att klaga. Du kan när som helst klaga på behandlingen genom att kontakta oss. Dessutom kan du alltid klaga till dataskyddsmyndigheten(http://datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk,+45 33 19 32 00) eller till tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt eller i det land där du anser att brottet mot GDPR eller dataskyddslagen har ägt rum.